Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

20.11.2018.

Najava: VCI i CGI na Tjednu globalnog obrazovanja 2018.

Svijet se mijenja, a mi?

Tjedan globalnog obrazovanja 

Volonterski centar Istra i Centar za građanske inicijative Poreč organizirat će  23. studenog 2018. godine aktivnost "Migracije. Ljudska prava. Solidarnost" koja će se održati u suradnji s Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića Poreč

Radionica "Migracije. Ljudska prava. Solidarnost" je dio Tjedna globalnog obrazovanja – široke kampanje koju koordinira North-South centar Vijeća Europe, a koji se svake godine obilježava kroz različite oblike formalnog i neformalnog obrazovanja, te informalnog učenja u cijeloj Europi. Cilj je Tjedna potaknuti obrazovne radnice i njihove učenike/ce, ali i ostale zainteresirane građane da se okušaju u aktivnostima koje potiču razvoj njihove globalne kompetencije.

Radionica Migracije.Ljudska prava.Solidarnost promovira globalno obrazovanje, inovativan pedagoški pristup koji promatra sve veće međuovisnosti lokalnih i globalnih stvarnosti. Ove godine tema je tjedna ‘Svijet se mijenja, a mi?’ (‘The world is changing, what about us?’) i prilika je da se osvrnemo na suvremene izazove koji utječu na naš svakodnevni život ali imaju utjecaj i na buduće generacije. 

Ovogodišnja tema ‘Svijet se mijenja, a mi?’ direktno se nadovezuje na UN-ove Ciljeve održivog razvoja koji teže eliminaciji ekstremnog siromaštva, smanjenju nejednakosti i borbi protiv klimatskih promjena do 2030. godine. Fokusira se osobito na održiv način života, potičući nas da razmislimo o našim navikama i načinu života, konzumiranju i trošenju. Također nas poziva da promislimo kakvo obrazovanje želimo. 

Dio napora da doprinesemo ovom pokretu je da radimo na temi edukacije o ljudskim pravima, migracija i različitih oblika solidarnosti u društvu uključujući važne dionike na lokalnoj razini- odgojno-obrazovne ustanove, s naglaskom na učenike/ce te stručne suradnike/ce.

Kako biste saznali više o našoj aktivnosti i Tjednu globalnog obrazovanja, pozivamo vas da pratite naše aktivnosti online na: www.vci.hr, Facebook stranici VCI-ja, Facebook stranici CGI-ja, mrežnoj stranici Centra za mirovne studije (koordinatora Tjedna globalnog obrazovanja za Hrvatsku) te na mrežnoj stranici Tjedna globalnog obrazovanja.

Što je globalno obrazovanje? 

Deklaracija o globalnom obrazovanju iz Maastrichta (2002.) navodi: “Globalno obrazovanje je obrazovanje koje otvara oči i umove prema realnostima ovoga globaliziranoga svijeta te ih pokreće prema ostvarenju svijeta u kojemu vladaju pravda, jednakost i u kojemu su ljudska prava temeljna vrijednost. Globalno obrazovanje obuhvaća obrazovanje za razvoj, obrazovanje o ljudskim pravima, obrazovanje za održivost, mirovno obrazovanje, sprječavanje sukoba i interkulturalno obrazovanje kao globalnu dimenziju građanskog obrazovanja”. Također, globalno obrazovanje prati prioritete definirane u UN-ovoj Agendi 2030 za održivi razvoj. 

Centar Sjever-Jug Vijeća Europe

Centar Sjever-Jug, službenog naziva Europski centar za globalnu međuovisnost i solidarnost, osnovan je na osnovan je u Lisabonu 1990. na temelju rezolucije (89)14, koju je Vijeće ministara Vijeća Europe usvojilo 16. studenog 1988. godine. Cilj djelovanja Centra Sjever-Jug Vijeća Europe jest dati okvir za europsku suradnju u smislu jačanja javne svijesti o pitanjima globalne međuovisnosti te promicati politike solidarnosti u skladu s ciljevima i načelima Vijeća Europe, poštivanjem ljudskih prava, demokracijom i društvenom kohezijom. Djelovanje Centra Sjever-Jug temelji se na tri načela: dijalogu, partnerstvu i solidarnosti. Centar ima 21 zemlju članicu: Alžir, Andora, Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cape Verde, Cipar, Crna Gora, Grčka, Hrvatska,  Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Maroko, Portugal, Rumunjska, San Marino, Srbija, Španjolska I Tunis. Koordinator Tjedna globalnog obrazovanja u Hrvatskoj je Centar za mirovne studije (www.cms.hr).

Volonterski centar Istra

Volonterski centar Istra je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 2012. godine u Puli. Volonterski centar Istra provodi različite edukativne, informativne te senzibilizacijske i promotivne aktivnosti usmjerene organizatorima volontiranja i volonterima/kama  te građanima/kama s ciljem jačanja kapaciteta svih dionika u području volontiranja te civilnog društva.  Volonterski centar Istra usmjeren je i poticanju i osnaživanju pojedinaca, skupina i organizacija za aktivno sudjelovanje u vlastitom razvoju te razvoju zajednice i kroz aktivnosti koje provodi u području promicanja društvene solidarnosti, promicanja nenasilja i izgradnje mira, prevencije nasilja, suzbijanja i zaštite od diskriminacije, te interkulturalnog dijaloga. 

Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za građanske inicijative Poreč je ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo,  pruža direktnu zaštitu, javno zagovara i lobira predstavnike/ice javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva.