Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

02.09.2021.

Pula: Poziv za volontere/ke za pružanje pomoći u učenju

Volonterski centar Istra poziva zainteresirane volontere i volonterke za uključivanje u program pomoći u učenju, namijenjenom učenicima i učenicima osnovne škole.

 Volonter/ka za pomoć u učenju pruža kontinuiranu podršku učenicima/cama osnovnih škola koji žive i uče u zahtjevnijim okolnostima. Cilj je takve podrške, kroz strukturirani sadržaj i kvalitetan odnos s volonterom/kom, učenicima/cama omogućiti lakše usvajanje nastavnog gradiva i organiziranje vlastitog procesa učenja, jačanje samopouzdanja i odgovornosti te razvoj drugih vještina za savladavanje izazovnih situacija u školovanju.

Zadaci, odnosno odgovornosti volontera/ke uključuju sljedeće:

- sudjelovanje na edukaciji za volontere/ke pomoći u učenju

- osmišljavanje aktivnosti i priprema materijala za susrete pomoći u učenju s učenicima/cama

- samostalna provedba susreta pomoći u učenju s učenicima/cama uz razmjenu informacija i suradnju u planiranju aktivnosti s drugim odgovornim osobama

- redovito vođenje evidencije i bilježenje osvrta na provedene susrete pomoći u učenju 

- redovito sudjelovanje na supervizijskim individualnim/grupnim sastancima te

- davanje neposrednih povratnih informacija o volonterskom angažmanu

Očekuje se volonterski angažman do 3 sata tjedno, prema dogovoru, uz sudjelovanje u edukaciji u trajanju do 10 sati te supervizijskim sastancima jednom u tri tjedna. Navedeni volonterski angažman očekuje se u trajanju od najmanje 3 mjeseca, kontinuirano. Za kvalitetno sudjelovanje u programu u ulozi volontera/ke važno je da volonter/ka aktivno sudjeluje na Općoj informativnoj radionici o volontiranju (edukacija „Biti volonter/ka“), te specifičnoj edukaciji usmjerenoj stjecanju znanja i vještina iz područja razvojne psihologije te psihologije učenja i pamćenja.

Volonter/ka će kroz svoj angažman imati priliku:  

- steći iskustvo u organizaciji i provedbi susreta pomoći u učenju, 

- steći znanja iz područja razvojne psihologije i psihologije učenja i pamćenja,  

- steći/unaprijediti vještinu poučavanja, 

- razviti socijalnu mrežu,  

- razvijati osobne kompetencije, s naglaskom na socijalnu i građansku kompetenciju te kompetenciju učiti kako učiti, 

- dobiti potvrdu o volontiranju te Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (ako su zadovoljene sve pretpostavke) te

- sudjelovati na drugim aktivnostima u organizaciji Volonterskog centra Istra i partnera.

Prijaviti se moguće je zaključno s 28.9.2021. putem ove ankete, a dodatne informacije možete dobiti putem direktnog kontakta putem e-maila: vci@vci.hr ili broja 098/671 32 14. Po isteku roka za prijavu, zainteresirani volonteri/ke će biti kontaktirani te će se u okviru procesa odabira volontera/ki, dogovoriti termini održavanja grupnog inicijalnog razgovora.

Na raspolaganju smo za više informacija ili potencijalna pitanja. :)  

*

*

*

Aktivnost pomoći u učenju provodi se u sklopu projekta "Lokalni volonterski centar Istra". Projekt provodi Volonterski centar Istra zajedno s partnerima: Grad Pula, Grad Buje, Grad Pazin, Gimnazija Pula, Srednja škola "Vladmir Gortan", Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Osnovna škola Centar i Centar za socijalnu skrb Pula. Projekt "Lokalni volonterski centar Istra" provodi se od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022., a sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kroz Javni poziv za prijavu dvogodišnjih projekata volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu. godini, iznosom od 100.000,00 kuna za prvu godinu provedbe.

Fotke