Volonterski centar Istra

Centar za građanske inicijative Poreč

Adresa: Partizanska 2d
Grad: Poreč i okolica
Poštanski broj: 52440
Kontakt osoba: Silvia Žufić Dujmović
Telefon: 452-746
Fax: 428-586
Mobitel: 098/699112
E-mail: cgiporec@cgiporec.hr
Web site: http://www.cgiporec.hr/
Opis: Centar za građanske inicijative Poreč je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga građana. Cilj djelovanja Centra je izgradnja mira i demokracije, zasnovanih na poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda te društva u kojem će najviša vrijednost biti slobodni građani jednaki u svojim pravima i slobodama i koji će svoj život uređivati po vlastitoj mjeri, interesima i potrebama. Udruga razvija svoje djelatnosti na području grada Poreča i Istarske županije, a u suradnji s drugim nevladinim organizacijama na cijelom području RH. Strategijski ciljevi Centra su: pomoći razvoju demokratskog procesa promoviranjem pluralizma kao načela ustrojstva države i društva koji legitimira građane da slobodno ostvaruju svoje interese; poticati razvoj lokalne samouprave kao okvira za unapređenje kvalitete življenja i zadovoljavanja svakodnevnih potreba i interesa građana i građanki; osposobljavanje samog CGI-a za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga, djelovanje te ostvarivanje financijskih, stručnih i ostalih neophodnih kapaciteta za razvoj novih inicijativa.
Djelatnost CGI-a obuhvaća:
- promicanje kulture ljudskih prava, mira, nenasilja i tolerancije te jačanje svijesti o njihovoj važnosti organiziranjem edukacija i radionica, tribina, okruglih stolova, seminara, radionica, kampanja i sl.
- pružanje podrške ljudima čija su ljudska prava i slobode ugroženi
- pružanje besplatne pravne pomoći i savjeta
- pružanje podrške osobama koje su diskriminirane po bilo kojem osnovu
- unapređivanje i razvijanje prava žena, pružanje neposredne pomoći u ostvarivanju njihovih prava zagarantiranih međunarodnim i domaćim dokumentima, a posebno prava na sudjelovanje u javnom i političkom životu, pravo na život bez nasilja, pravo na obrazovanje, pravo na rad i napredovanje, zdravlje žena, socijalnu uključenost bez obzira na imovinsko stanje te pravo na nediskriminaciju temeljem spola i spolne orijentacije
- javno zagovaranje ljudskih prava i ljudskih prava žena; jačanje institucionalnih mehanizama promocije ravnopravnosti spolova na lokalnim razinama
- unapređivanje i razvijanje ljudskih prava osoba s invaliditetom, prava djece i mladih, osoba starije dobi i osoba u socijalnoj potrebi
- organiziranje aktivnosti temeljene na socijalnom poduzetništvu radi rješavanja problema socijalno isključenih osoba
- poticanje aktivnog građanstva i podrška građanima i građanskim inicijativama u cilju aktivnijeg uključivanja u procese odlučivanja na lokalnoj razini kroz tribine, okrugle stolove, seminare i radionice
- praćenje odluka tijela vlasti i utjecaj na veće sudjelovanje građana u procesu donošenja odluka, informiranjem, raspravama i javnim dijalogom građani – tijela vlasti
- praćenje i analiza donošenja i provođenja odluka i drugih pravnih akata na lokalnoj i županijskoj razini, zakona i upravno-pravne prakse na razini RH te pokretanje zakonodavnih inicijativa
- izdavanje biltena, časopisa, brošura i knjiga, snimanje filmova i sl.
Potrebe za volonterima: Pisanje projektnih prijedloga, provođenje projekta
Prilikom provođenja projekta u nekim specifičnim aktivnostima, te akcijama
Specifičnosti volontiranja: Podržavanje vrijednosti i načela organizacije

Volonterska mjesta

Trenutno nema projekata.